Mauri

Aio arom n rinnako nte mwaneaba. Karaoa am Account, ao koa kona naba n rin. E aki kaboaki. 

Aio am tabo teuana irarikin facebook. Am tabo n tibwatibwa ma raom ni Kiribati. Ko kona n kanakoa am Friend Request, Katea am Botu (Group), katoka tameim n aron ae ko tataneiai ni facebook. 

Ti teuana te kaokoro bwa te taetae ni Kiribati ae kabonganaki bwa te moan taetae inanon Mwaneabam aio. Te Mauri Te Raoi ao Te TAbomoa.     Ko Rabwa